นายชายไหว วิตยากร คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

(คนซ้ายมือ) ได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ในการรับมอบเงินจำนวน 100,000

บาท (หนึ่งแสนบาท) จากนายวิชัย วชิรพงศ์  ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(คนขวามือ)

เพื่อเป็นทุนการศึกษาในการสนับสนุนด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์