ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2557
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2557
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

*** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ***